Did formal education really damage the Gaelic language?

August 2012

Did formal education really damage the Gaelic language?

This year marks the 140th anniversary of the passing of the Education (Scotland) Act 1872 which introduced compulsory education for all across Scotland. The new Act ignored the native Gaelic language and culture of the Highlands and Islands but what was the real impact of this on the language and communities of the islands? What has done since to try and remedy any damage done and how successful has this been?

These are just some of the questions being discussed at a one day conference “The Education (Scotland) Act 1872 – A watershed for the Gaelic language” hosted by Tasglann nan Eilean Siar (Hebridean Archives) in Balivanich Primary School on 25 August 2012.

Speakers addressing the conference include UHI’s Matthew Maciver and Elizabeth Ritchie along with William MacDonald of Comhairle nan Eilean Siar’s Education department.  The important work undertaken by community heritage groups to document and learn about life in post 1872 schools will feature in what will be an interesting day.

The conference will be presented in both Gaelic and English with simultaneous translation.

Attendance costs £10, including a light lunch.  Booking forms are available by emailing enquiries@tasglann.org.uk, by visiting www.tasglann.org.uk or phoning 01851 822750

The event is supported by Bòrd na Gàidhlig and Tasglann nan Eilean Siar

Na rinn foghlam foirmeil cron air a’ Ghàidhlig?

Tha ceud agus dà fhichead bliadhna air a bhith ann bho chaidh Achd an Fhoghlaim (Alba) 1872 a stèidheachadh, a thug cothrom foghlaim dha gach duine ann an Alba. Cha tug an Achd aithne sam bi air a’ Ghàidhlig no cultar agus dualchas a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan. Dè a chaidh a dhèanamh airson am buaidh a bh’ aig an Achd a thaisleachadh agus dè cho soirbheachail sa tha na ceumanan seo air a bhith?

Thig na ceistean seo fhaighneachd aig co-labhairt latha “Achd an Fhoghlaim (Alba) 1872 – Sgarachdainn dhan Ghàidhlig?” a tha Tasglann nan Eilean Siar a’ cumail ann an Bun Sgoil Baile a’ Mhanaich air an 25mh Lùnasdal 2012.

Bidh Mata MacÌomhair à Oilthigh na Gàidhealtachd agus na h-Eileanan, Ealasaid Ritchie agus Uilleam Dòmhnallach bho Roinn an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar uile an làthair aig a’ cho-labhairt. Bidh cothrom ann sùil a thoirt air an obair a tha na Comainn Eachdraidh air a dhèanamh air rannsachadh eachdraidheil làithean sgoile an deidh 1872.

Bidh an co-labhairt ann an Gàidhlig agus ann am Beurla le eadar-theangachadh mar-aon.

Cosgaidh an latha £10 agus gheibh sibh lòn. Ma tha sibh airson foirm fhaighinn airson a bhith an lathair, cuir post-dealain gu enquiries@tasglann.org.uk, no tadhail air www.tasglann.org.uk no fòn 01851 822750

Tha taic ga chuir ris a’ phròiseact le Bòrd na Gàidhlig agus taic phractaigeach bho Tasglann nan Eilean Siar.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: